ارسال تیکت پشتیبانی

اگر شما در بانک اطلاعاتی ما راه حلی برای مشکلتان نمیابید میتوانید با انتخاب بخش مناسب درخواست خود را ارسال کنید..

پشتیبانی
Support
General Enquiries

All Enquiries

General Enquiries
پشتیبانی
Support
Departamento Comercial/ Vendas

Utilize este departamento para apresentar as suas questões ou dúvidas sobre os nossos serviços. Poderá também utilizar este departamento para solicitar orçamentos sobre os nossos serviços.

Departamento Comercial/ Vendas
پشتیبانی
Support
Departamento de Contabilidade

Utilize este departamento para apresentar as suas questões ou dúvidas sobre os seus pagamentos, activação de serviços e/ou facturas.

Departamento de Contabilidade